DUBLIN CITY RETURNING OFFICER

REFERENDUMS 2013

Statement for the Information of Voters

Thirty-second Amendment of the Constitution
(Abolition of Seanad Éireann) Bill 2013

You are being asked if you agree with the proposal to amend the Constitution to abolish Seanad Éireann, to provide that from the date of such abolition the Oireachtas shall consist of the President and Dáil Éireann, and to amend other provisions of the Constitution that confer functions on Seanad Éireann or that are premised on the existence of Seanad Éireann.

IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.
IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

Thirty-third Amendment of the Constitution
(Court of Appeal) Bill 2013

You are being asked if you agree with the proposal -

(a) to amend the Constitution for the purpose of establishing a court to be called the Court of Appeal,

(b) as a consequence, to amend other provisions of the Constitution, in particular, the provisions relating to the jurisdiction of the Supreme Court to hear and determine appeals from decisions of the High Court and of other courts, and

(c) to delete subsection 5° of Article 34.4 of the Constitution, known as the "one judgment" rule, relating to decisions of the Supreme Court on a question of whether a law is valid having regard to the provisions of the Constitution.

IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.
IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.Ráiteas mar Eolas do Vótálaithe

An Bille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht
(Deireadh a chur le Seanad Éireann), 2013

Fiafraítear díot an aontaíonn tú leis an togra chun an Bunreacht a leasú chun deireadh a chur le Seanad Éireann, chun foráil a dhéanamh gurb iad an tUachtarán agus Dáil Éireann a bheidh san Oireachtas ón data a chuirfear deireadh le Seanad Éireann, agus chun leasú a dhéanamh ar fhorálacha eile den Bhunreacht lena dtugtar feidhmeanna do Sheanad Éireann nó atá bunaithe ar Sheanad Éireann a bheith ann.

MÁ THOILÍONN Tú leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.
MURA dTOILÍONN Tú leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

An Bille um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht
(Cúirt Achomhairc), 2013

Fiafraítear díot an aontaíonn tú leis an togra -

(a) chun an Bunreacht a leasú chun cúirt dar teideal an Chúirt Achomhairc a bhunú,

(b) dá dhroim sin, chun forálacha eile den Bhunreacht a leasú, go háirithe na forálacha a bhaineann le dlínse na Cúirte Uachtaraí chun achomhairc in aghaidh breitheanna ón Ard-Chúirt agus ó chúirteanna eile a Éisteacht agus a chinneadh, agus

(c) chun fo-alt 5° d'Airteagal 34.4 den Bhunreacht, ar a dtugtar riail "an aon bhreithiúnais amháin", a scriosadh, ar fo-alt é a bhaineann le breitheanna ón gCúirt Uachtarach ar cheist i dtaobh dlí a bheith bailí nó gan a bheith bailí ag féachaint d'fhorálacha an Bhunreachta.

MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.
MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.